ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโรงงานแต่ละประเภท ก็จะให้ความสำคัญกับการวางแผนบำรุงรักษาแตกต่างกัน ในโรงงานที่มีขนาดใหญ่อาจมีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้านับหมื่นตัว และใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง จึงต้องมีการวางแผนงานบำรุงรักษาให้เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกๆ ตัวได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษาอย่างพอเพียง ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบำรุงรักษา ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโรงงาน


อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้กับระบบแรงดันสูง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ,Generator, High Voltage Breaker อุปกรณ์ควบคุม และป้องกัน ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และมีราคาสูง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมักจะทำให้โรงงานต้องหยุดการผลิตเป็นเวลานาน Reliability และ Avialability ต่ำ ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสในการผลิตสูง ในการบำรุงรักษาจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก mis-operation และ mal-operation


ลักษณะงาน


- ประกอบติดตั้ง ตู้เมนไฟ (MDB , SDB , LOAD CENTER)

- ประกอบ และ ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อัตโนมัติ

- ตู้ควบคุมสายพานลำเลียงอัตโนมัติ ตู้ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ" เรามุ่งเน้นคุณภาพ บริการและมาตรฐานความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 "

ตัวอย่างผลงานของเรา

ติดต่อเรา
บริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด